دانلود فایل word کاهش بیان ژن های COX-2 ,IL-1β ,TNF-α و کاهش تولید PGE2 و NO در کندروسیت های مفصلی و مونوسیت/ماکروفاژ توسط عصاره آبیگیاه خارشتر.Alhagi maurorum L

ه: امروزه بیماری استیوآرتریت (آرتروز) را یک بیماری دژنراتیو نمی دانند با توجه به عوارض جانبی مانند زخم های پپتیک، مسمومیت هایکبدی و عوارض کلیوی ناشی از درمان داروهای کورتون و غیر استروییدی، استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک درمان جایگزین پیشنهاد می شود.گیاه خارشتر .Alhagi maurorum L به طور معمول در طب سنتی به عنوان یک درمان برای دردهای روماتیسمی استفاده می شود. بنا براین این تحقیق با هدف اندازه گیری کاهش بیان ژن های TNF-، خارشتر .Alhagi maurorum L انجام گرفت. مواد و روش ها: عصاره آبی گیاه خار شتر از مرکز ذخایر ژنتیکی تهیه گردید. برای تهیه سلول ها مفصل و مایع مفصلی م

دانلود فایل word ارزیابی تنوع نژادگان های امیدبخش گردو در استان کرمانشاه بر پایه ویژگی های روغن و تعیین همبستگی این ویژگی ها با برخی صفات ریختی و بوم شناختی گیاه

ت : 17مقدمه: امروزه بیماری استیوآرتریت (آرتروز) را یک بیماری دژنراتیو نمی دانند با توجه به عوارض جانبی مانند زخم های پپتیک، مسمومیت هایکبدی و عوارض کلیوی ناشی از درمان داروهای کورتون و غیر استروییدی، استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک درمان جایگزین پیشنهاد می شود.گیاه خارشتر .Alhagi maurorum L به طور معمول در طب سنتی به عنوان یک درمان برای دردهای روماتیسمی استفاده می شود. بنا براین این تحقیق با هدف اندازه گیری کاهش بیان ژن های TNF-، خارشتر .Alhagi maurorum L انجام گرفت. مواد و روش ها: عصاره آبی گیاه خار شتر از مرکز ذخایر ژنتیکی تهیه گردید. برای تهیه سلول ها مفصل و مایع

دانلود فایل word تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی

ت : 17مقدمه: امروزه بیماری استیوآرتریت (آرتروز) را یک بیماری دژنراتیو نمی دانند با توجه به عوارض جانبی مانند زخم های پپتیک، مسمومیت هایکبدی و عوارض کلیوی ناشی از درمان داروهای کورتون و غیر استروییدی، استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک درمان جایگزین پیشنهاد می شود.گیاه خارشتر .Alhagi maurorum L به طور معمول در طب سنتی به عنوان یک درمان برای دردهای روماتیسمی استفاده می شود. بنا براین این تحقیق با هدف اندازه گیری کاهش بیان ژن های TNF-، خارشتر .Alhagi maurorum L انجام گرفت. مواد و روش ها: عصاره آبی گیاه خار شتر از مرکز ذخایر ژنتیکی تهیه گردید. برای تهیه سلول ها مفصل و مایع