دانلود فایل word پیش بینی درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی بر اساس شفقت به خود در زنان مضروب

ت : 29هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word پیش بینی درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی بر اساس شفقت به خود در زنان مضروب بود.جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش را، زنان مضروبی که به سازمان پزشک قانونی شهر اصفهان در زمستان 97 مراجعه کردهاند تشکیل داده بود. 86 نفر که حداقل 2 بار مورد آزار قرار گرفته بودند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامهی درماندگی آموخته شده سورنتی و همکاران (2014)، فرم کوتاه پرسشنامه ی چشم انداز زمانی زیمباردو و بوید (1999) و فرمکوتاه پرسشنامه ی شفقت نسبت به خود ریس، نف و همکاران (2011) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های بهدست آمده نشان داد که اکثر روابط بین ابعاد شفقت نسبت به خود با ابعاد درماندگی آموخته شده و چشم

دانلود فایل word بررسی رابطه دینداری, پرخاشگری و همدلی در نوجوانان (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر اصفهان)

ت : 29هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسی رابطه دینداری, پرخاشگری و همدلی در نوجوانان (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر اصفهان) بود.جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش را، زنان مضروبی که به سازمان پزشک قانونی شهر اصفهان در زمستان 97 مراجعه کردهاند تشکیل داده بود. 86 نفر که حداقل 2 بار مورد آزار قرار گرفته بودند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامهی درماندگی آموخته شده سورنتی و همکاران (2014)، فرم کوتاه پرسشنامه ی چشم انداز زمانی زیمباردو و بوید (1999) و فرمکوتاه پرسشنامه ی شفقت نسبت به خود ریس، نف و همکاران (2011) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های بهدست آمده نشان داد که اکثر روابط بین ابعاد شفقت نسبت به خود با ابعاد درماندگی آموخته شده و چشم

دانلود فایل word تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده

ت : 29هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده بود.جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش را، زنان مضروبی که به سازمان پزشک قانونی شهر اصفهان در زمستان 97 مراجعه کردهاند تشکیل داده بود. 86 نفر که حداقل 2 بار مورد آزار قرار گرفته بودند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامهی درماندگی آموخته شده سورنتی و همکاران (2014)، فرم کوتاه پرسشنامه ی چشم انداز زمانی زیمباردو و بوید (1999) و فرمکوتاه پرسشنامه ی شفقت نسبت به خود ریس، نف و همکاران (2011) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های بهدست آمده نشان داد که اکثر روابط بین ابعاد شفقت نسبت به خود با ابعاد درماندگی آموخته شده و چشم