دانلود فایل word اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی (Hypericum perforatum L.) رقم Topas

ت : 12در این تحقیق اثر سالیسیلیک­اسید و متیل­جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گلراعی (Hypericum  perforatum L.)  رقمTopas  بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شامل سالیسیلیک­اسید در چهار سطح (225،150،75،0 میکرومولار) و متیل­جاسمونات در سه سطح (150،75،0 میکرومولار) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه پژوهشی علوم­باغبانی دانشگاه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی ساری انجام گرفت. فاکتور­های اندازه­گیری­شده شامل هایپریسین، فنل کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز (PAL) بود. در مقایسه میانگین اثرات

دانلود فایل word بررسی میکروپلاستیک ها در دستگاه گوارش بعضی از انواع ماهی های صد شده برای مصرف انسانی در بندرعباس, خلیج فارس

ت : 12در این تحقیق اثر سالیسیلیک­اسید و متیل­جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گلراعی (Hypericum  perforatum L.)  رقمTopas  بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شامل سالیسیلیک­اسید در چهار سطح (225،150،75،0 میکرومولار) و متیل­جاسمونات در سه سطح (150،75،0 میکرومولار) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه پژوهشی علوم­باغبانی دانشگاه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی ساری انجام گرفت. فاکتور­های اندازه­گیری­شده شامل هایپریسین، فنل کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز (PAL) بود. در مقایسه میانگین اثرات

دانلود فایل word بررسی رابطه رضایت زناشویی با مولفه های هوش هیجانی در زوج های شهرستان فلاورجان

ت : 12در این تحقیق اثر سالیسیلیک­اسید و متیل­جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گلراعی (Hypericum  perforatum L.)  رقمTopas  بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شامل سالیسیلیک­اسید در چهار سطح (225،150،75،0 میکرومولار) و متیل­جاسمونات در سه سطح (150،75،0 میکرومولار) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه پژوهشی علوم­باغبانی دانشگاه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی ساری انجام گرفت. فاکتور­های اندازه­گیری­شده شامل هایپریسین، فنل کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز (PAL) بود. در مقایسه میانگین اثرات