دانلود فایل word مقایسه تیپ های شخصیتی انیاگرام بین ورزشکاران رشته های ورزشی والیبال و کوهنوردی

ت : 10هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تیپ های شخصیتی انیاگرام در بین ورزشکاران رشته های ورزشی والیبال و کوهنوردیبود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه والیبالیست ها و کوهنوردان شهر اصفهان. تعداد نمونه بر اساس کتاب برگ و گال برایهر گروه 50 نفر در نظر گرفته شد که به علت کمبود نمونه در دسترس به 05 نفر تقلیل یافت. ابزار پژوهش عبارت بود ازپرسشنامه تیپ شناسی شخصیت انیاگرام ریزو هادسون فرم تجدید نظر شده . یافته های پژوهش با نرم افزار آماری SPSS وروشهای آماری t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تیپ های شخصیتی هنر دوست و خیال-پرداز(P

دانلود فایل word گونه شناسی نقوش درخت در خانه های قاجاری استان مازندران

ت : 10هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تیپ های شخصیتی انیاگرام در بین ورزشکاران رشته های ورزشی والیبال و کوهنوردیبود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه والیبالیست ها و کوهنوردان شهر اصفهان. تعداد نمونه بر اساس کتاب برگ و گال برایهر گروه 50 نفر در نظر گرفته شد که به علت کمبود نمونه در دسترس به 05 نفر تقلیل یافت. ابزار پژوهش عبارت بود ازپرسشنامه تیپ شناسی شخصیت انیاگرام ریزو هادسون فرم تجدید نظر شده . یافته های پژوهش با نرم افزار آماری SPSS وروشهای آماری t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تیپ های شخصیتی هنر دوست و خیال-پرداز(P

دانلود فایل word تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی در بخش خدمات حوزه ترانزیت استان

ز انجام پژوهش حاضر مقایسه تیپ های شخصیتی انیاگرام در بین ورزشکاران رشته های ورزشی والیبال و کوهنوردیبود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه والیبالیست ها و کوهنوردان شهر اصفهان. تعداد نمونه بر اساس کتاب برگ و گال برایهر گروه 50 نفر در نظر گرفته شد که به علت کمبود نمونه در دسترس به 05 نفر تقلیل یافت. ابزار پژوهش عبارت بود ازپرسشنامه تیپ شناسی شخصیت انیاگرام ریزو هادسون فرم تجدید نظر شده . یافته های پژوهش با نرم افزار آماری SPSS وروشهای آماری t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تیپ های شخصیتی هنر دوست و خیال-پرداز(P