دانلود فایل word مقایسه سلامت روانی, انطباق پذیری و همبستگی خانواده در بین خانواده های زن سرپرست (زنان سرپرست خانوار) و زنان خانواده های معمولی ساکن شهرستان اردستان

ژوهش حاضر مقایسه سلامت روانی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده در خانواده های زن سرپرست وزنان خانواده های معمولی می باشد. ابزارهای پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه است که شامل پرسشنامه سلامت روانی وپرسشنامه مقیاس ارزیابی و انطباق پذیری و همبستگی خانواده می باشد. پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن براینشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگرعلایم افسردگی را می سنجد. مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار 20 سوالی است که برایسنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین

دانلود فایل word بررسی مضمونی کتیبه های ادبی حرم مطهر امام رضا (ع) با تاکید بردوران قاجاریه

ژوهش حاضر مقایسه سلامت روانی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده در خانواده های زن سرپرست وزنان خانواده های معمولی می باشد. ابزارهای پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه است که شامل پرسشنامه سلامت روانی وپرسشنامه مقیاس ارزیابی و انطباق پذیری و همبستگی خانواده می باشد. پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن براینشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگرعلایم افسردگی را می سنجد. مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار 20 سوالی است که برایسنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین

دانلود فایل word بررسی محدودیت های انتشار صوت در آب های کم عمق و محیط عملیاتی تجهیزات سطحی و زیرسطحی

ت : 20هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روانی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده در خانواده های زن سرپرست وزنان خانواده های معمولی می باشد. ابزارهای پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه است که شامل پرسشنامه سلامت روانی وپرسشنامه مقیاس ارزیابی و انطباق پذیری و همبستگی خانواده می باشد. پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن براینشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگرعلایم افسردگی را می سنجد. مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار 20 سوالی است که برایسنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده یعنی همبستگی و انطباق پذی