students

دانلود فایل word آشنايي با PML

بیمه گران مستقیم و اتکایی هر دو ملزم هستند که مشارکت خود را در هر ریسک جداگاه طوری ترتیب دهند که با حداقل زیان، شرایط کسب حداکثر سود احتمالی را فراهم کنند. برای رسیدن به این دو هدف، ضروری است که بیمه گران به یک میانگین طلایی بین سود و ریسک دست پیدا کنند. البته قواعد بسیاری برای این امر ترسیم شده است ولی روش های عینی و ملموس و انکارناپذیری در این مورد وجود ندارد. به طور معمول، مبلغ بیمه تعهدات آتی بیمه گر را انعکاس می دهد. با این حال، در بیمه اموال (صنعتی) چنین حالتی صرفا در نظریه ظهور پیدا می کند؛ در صورتی که در عمل بسیار به ندر

دانلود فایل word مدلي براي بررسي کارايي بدره (پورتفوي) اوراق بهادار در شرکت هاي بيمه

ترین فعالیت های شرکت های بیمه، سرمایه گذاری در منابع مالی خود ( اعم از سرمایه و ذخایر فنی ) است. از آنجا که درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری شرکت های بیمه نقش موثری در ایفای تعهدات بیمه گری آن ها دارد، بنابراین سرمایه ها را باید در فعالیت های تولیدی و اقتصادی مطمین به کار انداخت تا بازده مطلوب آن موجب تقویت ساختارهای مالی شرکت شود. پس مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بیمه، بسیار اهمیت دارد. بدین لحاظ یکی از شیوه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه، سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است در این مقاله وضعیت سرم