دانلود فایل word مقایسه ای بین نرخ بهره و بازدهی بیمه ای عمر در صنعت بیمه ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه ای بین نرخ بهره و بازدهی بیمه ای عمر در صنعت بیمه ایران :
تعداد صفحات : 28

بانک ها و شرکت های بیمه از مهم ترین نهادهای بازار مالی کشورها در امر تشکیل سرمایه به شمار می روند و حتی در بازارهای بورس برخی کشورهای غربی نقش شرکت های بیمه مهم تر از بانک هاست. در کشور ما سهم شرکت های بیمه در تامین منابع مالی بسیار کم و غیر آشکار است و نقش موثری در توسعه بازار مالی ندارند. موضوع این تحقیق مقایسه ای بین نرخ بازده بیمه های عمر و نرخ بهره در صنعت بیمه ایران است که در چند فرضیه مطرح شده است: 1. فرضیه اصلی عبارت از اثبات رابطه بین نرخ بهره بانکی و بازده بیمه های عمر است. نتیجه آزمون آماری نشان داد که رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود نداد؛ 2. اثبات رابطه بین بازده کل دارایی ها و نرخ بهره بانکی. نتیجه آزمون آماری نشان داد که رابطه معنی داری بین این دو تغییر وجود ندارد؛ و 3. اثبات رابطه بین نرخ تورم و بازده فنی شرکت های بیمه. نتیجه آزمون آماری رابطه معنی دار بین این دو متغیر را نشان داد.

لینک کمکی