دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه نامه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه نامه عمر (مطالعه موردی شهر تهران) :
تعداد صفحات : 28

مطابق با نظریه تقاضا که برگرفته از نظریه مطلوبیت است, میزان تقاضای بیمه نامه عمر از یک سو به قیمت بیمه نامه عمر بستگی دارد و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله سلیقه قرار دارد. در این مقاله ابتدا با توجه به نیاز ضروری ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای افراد جامعه, خرید بیمه نامه عمر را با توجه به فواید این بیمه نامه بررسی می کنیم. عوامل موثر بر خرید بیمه نامه عمر به دو گروه اقتصادی, و اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شوند. در قسمت پایانی مقاله, با توجه به نتایج حاصل از پرس شنامه در حجم 400 نمونه و روش مطالعه اسنادی از داده های آماری پنج سال (1357 تا 1379) و با استفاده از سیستم نرم افزاری SPSS داده های تحقیق توصیف و تحلیل شده و براساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق, عوامل فردی نظیر وضعیت تاهل, سن, وضعیت شغلی, میزان درآمد و میزان آشنایی فرد با بیمه نامه عمر و همچنین عوامل غیر فردی نظیر میزان حق بیمه عمر پرداختی و شاخص قیمت از مهم ترین عوامل موثر بر خرید بیمه نامه شناسایی شده اند.

لینک کمکی