دانلود فایل word نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی, مالی, و اداری شرکت بیمه ایران (استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی, مالی, و اداری شرکت بیمه ایران (استان تهران) :
تعداد صفحات : 36

این مقاله درباره نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی, مالی و اداری است. ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران ستادهای فنی اتومبیل, آتش سوزی, باربری, اشخاص, مسیولیت و مهندسی و مدیران مجتمع ها و روسای شعب این شرکت اطلاعاتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به تفکیک عناوین شغلی, پست سازمانی و سابقه خدمت کسب شد. سپس با مشورت مدیرو کارشناسان مرکز آموزش شرکت بیمه ایران و چند استاد مجرب پرسش نامه ای در زمینه تعیین نیازهای آموزشی به تفکیک نیازهای آموزشی تخصصی و عمومی به منظور دست یابی به این هدف تهیه کردیم: 1. شناسایی نیازهای آموزشی عمومی و تخصصی مشاغل فنی, مالی و اداری؛ 2. تعیین نیازهای آموزشی (عمومی/تخصصی) مشاغل فنی, مالی و اداری؛ و 3. آگاهی از دیدگاه نمونه های تحقیق در مورد نیازهای آموزشی براساس متغیرهای تعدیل کننده (سابقه خدمت, مدرک تحصیلی, رشته تحصیلی, جنس). این پرسش نامه با آلفای کرانباخ 93 درصد با طیف لیکرت و 38 گویه به عنوان ابزار اندازه گیری نیازهای آموزشی کارکنان بیمه ایران مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و جامع هآماری آن را کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی, مالی و اداری تشکیل می دهند. این تحقیق با حجم نمونه 150 عضو بررسی شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده به عمل آمد. برای تعیین نیازهای آموزشی ابتدا بر حسب میانگین وزنی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه طیفی نیازها اولویت بندی شدند و سپس به تفکیک, دانش تخصصی در سه طیف (فنی, مالی و اداری) و دانش عمومی در شش طیف (اصول بیمه, زبان انگلیسی, رایانه, ارتباطات, مکاتبات اداری, آمار) طبقه بندی شد. همچنین برای آگاهی از دیدگاه نمونه های تحقیق در مورد متغیرهای تعدیل کننده رشته تحصیلی, مدرک تحصیلی و سابقه خدمت از آزمون کراسکال والیس و بر حسب متغیر جنس از آزمون یومن ویتنی استفاده به عمل آمد. نتایج حاصل از آزمون بیانگر این موضوع بود که بین دیدگاه نمونه های تحقیق بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی