دانلود فایل word تخمین تابع تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمین تابع تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان در ایران :
تعداد صفحات : 37

در این تحقیق, به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای مدنی پزشکان از روش ARDL و ECM در نرم افزار Microfit طی دوره 1385-1369, بهره جسته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در میان متغیرها, نرخ حق بیمه بالاترین اثر را بر تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان داشته و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد شعب و نمایندگی ها, درآمد ملی و درنهایت خسارت پرداختی, بر تقاضای بیمه اثر می گذارند. باتوجه به نتایج حاصل از تخمین مدل, فرضیه های مربوط به مثبت بودن رابطه تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان با متغیرهای خسارت پرداختی, درآمد ملی و تعداد شعب و نمایندگی ها تایید شده و رابطه معکوس نرخ حق بیمه با تقاضای بیمه اثبات شده است.

لینک کمکی