دانلود فایل word بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت سهامی بیمه آسیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت سهامی بیمه آسیا :
تعداد صفحات : 29

این پژوهش با الهام از مدل سه شاخگی (عوامل رفتاری, ساختاری وزمینه ای) و با افزودن بعد چهارمی به این مدل (عوامل ماهیتی) موانع و راهکارهای پیاده سازی بیمه الکترونیک را در شرکت بیمه آسیا بررسی کرده است. فرضیه های اصلی تحقیق, وجود ارتباط بین عوامل ساختاری, رفتاری, زمینه ای و ماهیتی را با عدم توسعه بیمه های الکترونیکی در بیمه آسیا بررسی می کند. برای تحلیل آن نیز از آزمون های علامت (دو جمله ای), همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس فریدمن و روش رگرسیون خطی استفاده شده است. آزمون ها و تحلیل های مرتبط با فرضیه های این تحقیق, این نتیجه را تایید کرد که تمامی عوامل یاد شده, موانع پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک در بیمه آسیا بوده و طبق آزمون رگرسیون خطی ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری عوامل اصلی براساس ضرایب بتا به ترتیب ماهیتی, رفتاری, زمینه ای و درنهایت ساختاری است.

لینک کمکی