دانلود فایل word اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران, شهر رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران, شهر رشت) :
تعداد صفحات : 32

در بین انواع بیمه نامه ها, بیمه نامه های عمر و پس انداز, هخ به جهت تامین نیاز مالی افراد خانواده بعد از فوت سرپرست آن و هم به جهت پس اندازی, دارای موقعیتی ممتاز است. در این مقاله با توجه به نقش انکارناپذیر بازاریابی در توسعه و گسترش این بیمه نامه ها, مدل مدیریت منسجم خدمات استفاده شد و تاثیر هر یک از عناصر هشتگانه آن, از طریق آزمون t و دو جمله ای و از نگاه 72 نفر از بازاریابان به عنوان جامعه آماری تحقیق, بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز سنجیده شد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 22 سوال که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به اثبات رسیده (0/81) استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد عناصر قیمت و محصول از بیشترین تاثیر در میان سایر عوامل برخوردار بوده اما عنصر شواهد فیزیکی مورد تایید قرار نگرفت.

لینک کمکی