دانلود فایل word تعیین سرمایه بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعیین سرمایه بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

هدف اصلی این مقاله, تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا, با استفاده از داده های آماری, ضرایب خسارت دوره زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمه الف , ب , ج و د و بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمایه الزامی, سرمایه الزامی از منظر ناظر, با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به صورت مدل سازی داخلی محاسبه شده است. سپس, بر اساس شیوه هزینه سرمایه و بر اساس روش کرانه ریسک و هزینه- فایده, سرمایه بهینه هم از دیدگاه بیمه مرکزی و هم از دیدگاه سهام داران, برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایه موجود بهینه برای چهار شرکت بیمه الف, ب, ج و د به ترتیب در حدود 130,069, 35,478, 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به ترتیب در حدود 4/164%, 9/164%, 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام داران (بازده سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینه تامین سرمایه الزامی) و هم انتظارات بیمه مرکزی ایران (سرمایه الزامی) به عنوان ناظر بیمه برآورده شود.

لینک کمکی