دانلود فایل word امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعه موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعه موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان, از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی داده ها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک هم پوشانی میان دو گروه به وسیله یک ابرصفحه جداکننده و با فرض وجود  مشاهده هریک با  مشخصه مستقل با حضور داده های فازی, مشاهدات به دو رده مشتریان خوش حساب و مشتریان بدحساب دسته بندی شدند. متغیرهای این تحقیق از روش 6C انتخاب و از تعداد 17 شاخص منتخب, با استفاده از روش دلفی, تعداد 8 شاخص تاثیرگذار وارد مدل تحقیق شده است. این شاخصها برای 83 نفر از مشتریان حقیقی یک شرکت لیزینگ که طی سالهای 1393 و 1394 تسهیلات دریافت کرده اند, مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که هریک از مشاهدات به طور قطعی در رده مشتریان خوش حساب و مشتریان بدحساب قرار گرفته و با ورود هر مشاهده جدید وضعیت اعتباری آن پیش بینی می شود.

لینک کمکی