دانلود فایل word اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

بهره گیری از روشهای بهبود, ارزیابی, اولویت بندی و کنترل عملکرد, سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می رسانند. در این پژوهش, برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینه پژوهش, معیارهای موثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان, 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری به اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده اند. بر اساس نتایج, مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده, بنابراین می توان گفت 18 شاخص مورد تایید است. همچنین نتایج نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری مهم ترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به طور نسبی, ریسک سرمایه گذاری, هزینه تبلیغات و بازاریابی, و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه به ترتیب تاثیرگذارترین عاملها در معیارهای مالی, مشتری, و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ای است.

لینک کمکی