دانلود فایل word شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

هدف پژوهش: امروزه هزینه نگهداری و تعمیرات و عملیاتی یک تجهیز در طول زمان استفاده از آن ممکن است بسیار بیشتر از هزینه خرید آن گردد. در نتیجه, تصمیم ها در نحوه برنامه ریزی و انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات می تواند بر کل هزینه طول عمر یک دارایی فیزیکی تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به منظور سنجش روابط علی و معلولی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی صنایع دفاعی می باشد. متدلوژی/روش شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سوال های پژوهش, این پژوهش در دو گام انجام شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل نگهداری و تعمیرات, مدیریت دارایی فیزیکی, بر اساس ابعاد اصلی استخراج شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع آوری نظرات خبرگان 11 معیار اصلی بومی سازی و انتخاب شد. در گام دوم از روش ساختاری تفسیری به منظور تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل معیارهای مزبور استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع دفاعی در بین متغیرهای شناسایی شده, فرآیند اسقاط کردن و استاندارد دانش تجهیزات دارای قدرت نفوذ بالا و میزان وابستگی پایین هستند.  

لینک کمکی