دانلود فایل word تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

مقدمه: درد پستان, یکی از شکایات شایع مادران در دوران بعد از زایمان است. یک علت مهم درد پستان در روزهای اول بعد از زایمان, احتقان پستان می باشد. رفلکسولوژی سبب شل شدن عمیق عضلات و در نتیجه تحریک گردش خون و لنف در سلول ها, ترشح آندورفین ها و در نتیجه کنترل درد می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد پستان ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397 بر روی 80 مادر شیرده در روزهای اول تا پنجم بعد از زایمان که مبتلا به احتقان پستان بودند, در مرکز بهداشت شماره 1 مشهد انجام شد. افراد در دو گروه رفلکسولوژی پا و مراقبت های معمول قرار گرفتند. شدت درد پستان با مقیاس دیداری تعیین گردید و افراد با کسب نمره 2 از 10 این مقیاس, وارد مطالعه شدند. گروه مداخله رفلکسولوژی پا روزانه یک بار به مدت 3 روز و در گروه کنترل, مراقبت های معمول انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون های تی زوجی, تی مستقل, من ویتنی, کای دو و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شدت درد پستان بعد از مداخله در هر دو گروه رفلکسولوژی پا و کنترل کاهش یافت. از نظر میانگین شدت درد هر دو پستان در دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت؛ به طوری که شدت درد در گروه رفلکسولوژی پا کاهش بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان داد (001/0p<). نتیجه گیری: رفلکسولوژی پا نسبت به مراقبت های معمول منجر به کاهش بیشتر در شدت درد پستان بعد از زایمان می شود, لذا رفلکسولوژی پا در اداره درد پستان بعد از زایمان توصیه می گردد.

لینک کمکی