دانلود فایل word بررسی رابطه دینداری, پرخاشگری و همدلی در نوجوانان (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه دینداری, پرخاشگری و همدلی در نوجوانان (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 10

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه دینداری, همدلی و پرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستان های شهر اصفهان است.جامعه آماری پژوهش حاضر کل دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان بود و تعداد افراد نمونه 100 نفر بودند که به روش تصادفیساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. به طور کلی این پژوهش سه فرضیه داشت : 1.بین پرخاشگری ودینداری رابطه وجود دارد, 2. بین همدلی و دینداری رابطه وجود دارد, 3. بین پرخاشگری و همدلی رابطه وجود دارد, که توسطپرسشنامه های دینداری, پرخاشگری و همدلی سم هاردلی سنجیده شد و با نرم افزار spss18 داده ها تفسیر شد که نشان دادندفرضیه اول و دوم رد و فرضیه سوم تایید می شود, که این نشان می دهد بین پرخاشگری و دینداری و همچنین همدلی و دینداریرابطه وجود ندارد ولی بین پرخاشگری و همدلی رابطه مثبت وجود دارد.

لینک کمکی