دانلود فایل word پیش بینی درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی بر اساس شفقت به خود در زنان مضروب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پیش بینی درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی بر اساس شفقت به خود در زنان مضروب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word پیش بینی درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی بر اساس شفقت به خود در زنان مضروب بود.جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش را, زنان مضروبی که به سازمان پزشک قانونی شهر اصفهان در زمستان 97 مراجعه کردهاند تشکیل داده بود. 86 نفر که حداقل 2 بار مورد آزار قرار گرفته بودند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامهی درماندگی آموخته شده سورنتی و همکاران (2014), فرم کوتاه پرسشنامه ی چشم انداز زمانی زیمباردو و بوید (1999) و فرمکوتاه پرسشنامه ی شفقت نسبت به خود ریس, نف و همکاران (2011) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های بهدست آمده نشان داد که اکثر روابط بین ابعاد شفقت نسبت به خود با ابعاد درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی در سطح0/05 معنادار بود است. جهت تسلط به وسیله ی زیر مقیاس مهربانی با خود و درماندگی آموخته شده به وسیله ی 2 مورد اززیرمقیاس های شفقت نسبت به خود یعنی همانند سازی افراطی و قضاوت در مورد خود پیش بینی شد. گذشته ی منفی توسطهمانند سازی افراطی, حال خوشگذران توسط قضاوت در مورد خود, آینده توسط ذهن آگاهی, گذشته ی مثبت توسطمهربانی با خود و احساس مشترکات انسانی و حال منفعل نیز توسط همانندسازی افراطی و احساس مشترکات انسانی پیش بینیشد. درماندگی آموخته شده توسط زیر مقیاس های آینده, حال منفعل و حال خوشگذران؛ و جهت تسلط توسط زیر مقیاس هایآینده و حال منفعل پیش بینی شد.

لینک کمکی