دانلود فایل word مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

هدف از اجرای این پژوهش, دانلود فایل word مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهانبود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر, شامل تمام دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی شهر اصفهان و نمونه یانتخابی شامل 100 نفر دانش آموز که 50 نفر از آنها دانش آموز پسرو 50 نفر دانش آموز دختر بودند که به روش نمونه گیریدر دسترس انتخاب گردیدند. جهت مقایسه میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان مذکور, از پرسشنامه هراس اجتماعی کانورو همکاران (2000) استفاده شد. در این طرح پژوهشی که توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی با استفاده از روش استودنت در نرم افزار انجام شد.در پایان یافته نشان دادکه سطح معناداری بین میزاناضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد به طوریکه سطح معناداری 0.64 گزارششد.همچنین در ارتباط با مولفه های اضطراب اجتماعی (ترس,اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک) در بین دو گروه دانش آموزاندختر و پسر تفاوت معنادارای مشاهده نشد, به طوریکه سطح معناداری بین میزان ترس اجتماعی در دانش آموزان دختر وپسر, 0.71؛ بین میزان اجتناب اجتماعی در دو گروه 0.75 و بین میزان ناراحتی فیزیولوژیک بین دو گروه 0.088 گزارش شد.

لینک کمکی