دانلود فایل word مقایسه ی رضایت جنسی و تصویر بدن در زنان با و بدون رضایت زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه ی رضایت جنسی و تصویر بدن در زنان با و بدون رضایت زناشویی :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word مقایسه ی رضایت جنسی و تصویر بدن در زنان با و بدون رضایت زناشویی بود. روش تحقیق توصیفیاز نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری را کلیه زنان متاهل شهراصفهان در سال 1396 تشکیل دادند. نمونه, 50 نفر از زنان متاهل (25 نفر بارضایت زناشویی و 25 نفر بدون رضایت زناشویی) بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بهپرسشنامه های رضایت جنسی هادسون هریسون وکروسکاپ (ISS) (1992), پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون(BICI) (2005) و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (ENRICH) (1989) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی با استفاده ازآزمون t دو گروه مستقل در نرم افزار spss انجام شد.در پایان یافته ها نشان داد که در دو گروه دارای رضایتزناشویی و عدم رضایت از نظر رضایت جنسی و تصویر بدن رابطه معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی