دانلود فایل word مقایسه میزان افسردگی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر سده لنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه میزان افسردگی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر سده لنجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

پژوهش حاضر با هدف, دانلود فایل word مقایسه میزان افسردگی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر سده لنجان انجام پذیرفت. در این پژوهشاز طرح پژوهش علی- مقایسه ای استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان شهر سده لنجان در سال 1395 تشکیل دادندکه از بین جامعه مذکور 100 زن (50 نفر زن شاغل و 50 زن خانه دار) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخشهر سدهلنجاناب گردیده و به پرسشنامه پرسشنامه افسردگی بک (1972) پاسخ دادند. در پایان نتایج نشان داد که بین میزان افسردگیزنان شاغل و زنان خانه دارتفاوت معنادار وجود دارد.در واقع میزان افسردگی در زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل بدست آمد.

لینک کمکی