دانلود فایل word رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی عاطفی اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی عاطفی اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی با اعتیاد اینترنتی دانشجویان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی است که در سالتحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمن و همکاران, 1998), پرسشنامه اعتیاد بهاینترنت (یانگ, 1996) و پرسشنامه احساس تنهایی عاطفی - اجتماعی بزرگسالان (دی توماسو و همکاران, 2004) استفادهشد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با حمایت اجتماعی و احساس تنهایی عاطفی اجتماعی رابطه وجود دارد. بینحمایت اجتماعی ادارک شده با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معکوس معنادار و بین احساس تنهایی عاطفی اجتماعی بااعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنادار مشاهده شد.

لینک کمکی