دانلود فایل word بررسی عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان دختر 14-16 ساله دبیرستان شهید مختاری شهرستان مبارکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان دختر 14-16 ساله دبیرستان شهید مختاری شهرستان مبارکه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

هدف از انجام این پژوهش دانلود فایل word بررسی عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان دختر 14-16 ساله دبیرستان شهید مختاری شهرستان مبارکه بودند. جامعه آماری این پژوهش,کلیه دانش آموزان 14-16 ساله دبیرستان شهید مختاری شهرستان مبارکه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بودند که تعداد آنها 155 نفر می باشد. بنابراین نمونه تحقیق حاضر را 110 نفر از جامعه مذکور تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های عملکرد خانواده مک مستر (1983)و پرسشنامه ی بحران هویت احمدی (1376) پاسخ دادند. روش تحقیق برای این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تجزیهو تحلیل داده های پژوهشی در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss24 انجام شده است.درپایان یافته ها نشان داد که بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد کهبین همه ابعاد عملکرد خانواده به جز حل مسیله و همراهی عاطفی با بحران هویت نوجوانان رابطه مثبت و معنادار است. درخصوص پیش بینی بحران هویت نوجوانان, نتایج نشان داد که آمیزش عاطفی و کارکرد کلی, 22 درصد بحران هویت نوجوانانرا پیش بینی می کند.

لینک کمکی