دانلود فایل word بررسی رابطه بین سبک دلبستگی, بخشش و نشخوار فکری مادران با شدت علایم افسردگی و استرس های نوجوانان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین سبک دلبستگی, بخشش و نشخوار فکری مادران با شدت علایم افسردگی و استرس های نوجوانان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک دلبستگی, بخشش و نشخوار فکری مادران با شدت علایم افسردگی و استرسهای نوجوانان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان بود. روش تحقیق برای این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهشجامعه آماری عبارت بود ازکلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اصفهان به همراه مادرانشان. 100 نفر از جامعه مذکور بهروش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مادران به سه پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (1996), بخشش تامپسون(2002) و نشخوار فکری یوسفی (1386) و دانش آموزان به دو پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر(2002) و استرس برن (2007)پاسخ دادند. نتایج حاکی از آن بود که نشخوار فکری مادران با افسردگی و استرس نوجوانان رابطه مثبت و معنادار دارد و بخششمادران با افسردگی و استرس رابطه منفی و معنادار دارد و سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی مادران با افسردگی و استرس رابطهمثبت و معنادار و سبک دلبستگی ایمن مادران با افسردگی و استرس رابطه منفی و معنادار داشت.

لینک کمکی