دانلود فایل word بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبش های ملی معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبش های ملی معماری :
تعداد صفحات : 13

بروز مدرنیسم و تقابل با ملی گرایی در معماری ترکیه نتیجه جریانات فکری این کشور در عرصه های اجتماعی و سیاسی بودهاست,به گونه ای که نفوذ مدرنیسم در ترکیه از اواخر امپراطوری عثمانی با مطرح نمودن برنامه تنظیمات که با هدف نوسازیو روزآمد شدن جنبه های حکومتی بود,آغاز شد. با تغییر نهادهای حکومتی عثمانی و جایگزینی حکومت جمهوری به رهبریآتاتورک ضمن انجام اصلاحاتی بنیادین در امور سیاسی, اجتماعی کشور ترکیه ,توجه به اقتدار تاریخی امپراطوری عثمانی موردتوجه قرار داشت.این مقاله در صدد است در ابتدا زمینه های بحران هویت ملی و تقابل با مدرنیسم غربی در شرایط اجتماعی و سیاسی ترکیه رامورد مطالعه قرار داده تا زمینه های نفوذ تفکرات مدرنیسم غرب در امپراطوری عثمانی قابل بررسی شود. سپس جریان های فکریمعماری معاصر ترکیه از 1920 تا 1950 مورد بررسی قرار می گیرد و چگونگی تقابلات بین بروز مدرنیسم با ظهور جنبش های ملیمعماری در ترکیه نتیجه گیری خواهد شد.

لینک کمکی