دانلود فایل word تاویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی :
تعداد صفحات : 18

معماری در بازآمدهای زیباشناختی جهان امروز, محصولات متفاوتی را از خود به ارمغان نهاده و زمینه ساز قرایت هایی نوینشده است. خوانش های پسین متن معماری, واگشای اندیشه های متغیر پسامدرن بوده است. در این بسامد معماری, همواره با دوعنصر فرم و محتوا معنا می یابد. از دیرباز, همواره تفکیک این دو, سهل و ممتنع می نمود ولی باتوجه به خوانش های مطرحشده دراندیشه معاصر می توان به نشانه شناسی به عنوان ابزاری مهم در دسته بندی برداشت های به دست آمده و معناسازی ازلایه های درونی معماری, استناد نمود. نشانه شناسی با دریافت رمزگان زیباشناختی, اجتماعی و فرهنگی هر طرح, مفاهیم مستتردر آن را بازشناخته و ایده های برآمده از رمزگان معماری را هدایت کرده و لایه های درونی و پنهان طرح را تاویل و مکشوفمی گرداند. لذا با روش تحلیلی-توصیفی و از منظر نشانه شناختی معماری پسامدرن مورد تاویل قرار گرفت.

لینک کمکی