دانلود فایل word انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 34

در نظریات جدید کریستوفر الکساندر تضاد آشکاری میان تفکرات خردگرایی دکارتی قبلی ایشانمشهود است و این مسیله را به راحتی میتوان در کتاب زبان الگو و یا سرشت نظم مشاهده نمود.وی در سرشت نظم به تدوین پانزد خصلت بنیادینی روی آورد که وجود و بروز این خصایل در یک اثارهنری همچون فرش نه تنها حیات را برای آن به ارمغان می آورد بلکه باعث جاودانگی اثار می شود کهنمود عینی آن در فرش قابل لمس و مشاهده است.بدین جهت تحلیلی بر پانزد خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر و ارتباط آن با هنر فرش ایران ضروریگشت تا بتوانیم در راستای تبیین خصایلی که زنده بودن پدیده را نمایان می سازد بپردازیم اینخصایل به نحوی نشانگر زنده بودن و حیات دار بودن فرش ایرانی است, که دارای مراکز نیرومندی استکه سبب به وجود آمدن کلیت ها در بستر فرش می شود این مقاله با نگاه توصیفی- تحلیلی و بر مبنای اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شد است؛ و سعی در بررسی وجود این پانزد خصلت الکساندردر بطن فرش ایرانی است تا به نحوی شکوه و عظمت طرح و نقش فرش ایرانی در چه بیشتر نشان داده شود.

لینک کمکی