دانلود فایل word بررسی تکمیلی دورگ های بی دانه جدید به دست آمده از تلاقی برخی رقم های دانه دار و بی دانه انگور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تکمیلی دورگ های بی دانه جدید به دست آمده از تلاقی برخی رقم های دانه دار و بی دانه انگور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

در این تحقیق به منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه خوری و کشمشی, چهار رقم بی دانه ایرانی به عنوان والد پدری و هفت رقم دانه دار به عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به دست آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به دست آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390, در کنار والد پدری و همچنین رقم های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیابی نتاج از هر بوته سه خوشه به طور تصادفی انتخاب و صفات مربوط به خوشه برای آن ها ثبت شد. از هر خوشه پنج حبه به تصادف انتخاب و صفات مربوط برای آن ها ثبت شد. نتاج به دست آمده به چهار کلاس بی دانه, تا حدی بی دانه, تا حدی دانه دار و کامل دانه دار تقسیم شدند. برخی از نتاج بی دانه صفات مطلوبی از جمله بزرگ و گوشتی بودن حبه ها, زودرسی, استحکام خوب حبه به خوشه و تراکم کمتر حبه ها در خوشه, داشتند. در بین کل نتاج ارزیابی شده برخی نژادگان ها (B182, N191, J107, B180, K79, C88, L55, A170, M90, L196 و L207) در کلاس بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان B182 بزرگ ترین وزن حبه (2/2گرم) را داشت. همچنین نژادگان های مطلوبی چون J113, M91, A196, S66, I116, B186, A201, E148, H3, C95, J69, E159 و N165 در کلاس تا حدی بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان J113 بزرگ ترین وزن حبه (9/2گرم) را داشت.

لینک کمکی