دانلود فایل word تاثیر تنش شوری بر برخی بوم جور های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر تنش شوری بر برخی بوم جور های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب و اهمیت گیاه دارویی دم­شیر, معرفی بوم جور (اکوتیپ) مقاوم به شوری, اهمیت زیادی دارد. این آزمایش برای بررسی تحمل شوری گیاه دم شیر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سطوح شوری 0 (شاهد), 4 , 8 و 12 دسی زیمنس بر چهار بوم جور طالقان, خوانسار, سراب و کرمان برای اندازه گیری وزن خشک اندام های هوایی و ریشه, طول ساقه, سطح برگ, طول ریشه, سبزینه (کلروفیل) و کاروتنوئیدها, پرولین, فنل کل و عنصرها اعمال شد. نتایج نشان داد, تفاوت معنی داری بین بوم جور­ها, سطوح مختلف شوری و اثر متقابل آن ها از لحاظ بیشتر صفات وجود دارد. وزن خشک اندام های هوایی و سطح برگ با افزایش شوری کاهش یافت. بوم جور کرمان در مقایسه با دیگر بوم جور ها بیشترین میزان وزن خشک ریشه در همه تیمارها و وزن خشک اندام های هوایی (g43/33) را داشت. در همه بوم جور­ها با افزایش شوری, میزان سدیم روند افزایشی و میزان پتاسیم و کلسیم روند کاهشی نشان دادند. بوم جور­های طالقان و کرمان بیشترین میزان پتاسیم اندام های هوایی در همه تیمارها را داشتند. بیشترین میزان کلسیم اندام های هوایی (mg/g-1 dw 75/7) در بوم جور کرمان بود. به طورکلی بوم جور کرمان برترین بوم جور شناخته شد.

لینک کمکی