دانلود فایل word تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریده رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریده رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

تولید گل رز تابعی از صفات ژنتیکی و ویژگی­های محیطی از جمله کمیت و کیفیت آب آبیاری است. با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب با کیفیت در اغلب دشت­های کشور, در این پژوهش تاثیر هدایت الکتریکی آب آبیاری ناشی از افزایش غلظت سدیم­کلراید بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا در نظام آبکشت (هیدروپونیک) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول غذایی با چهار سطح هدایت الکتریکی 6/1, 8/1, 0/2 و 2/2 دسی­زیمنس بر متر, به ترتیب 18/3, 57/4, 69/5 و 87/6 میلی­مولار سدیم و 58/1, 71/2, 76/3 و 11/5 میلی­مولار کلراید, داشت. نتایج نشان داد, در صورت تنظیم بهینه غلظت و نسبت یون ها در فرمول محلول غذایی, تیمارهای آزمایشی نه تنها بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا تاثیر معنی­داری ندارند, بلکه با افزایش هدایت الکتریکی سنگ گیری گلبرگ­ها مقداری بهبود می یابد. به رغم اعمال 40 درصد کسر آبشویی, هدایت ­الکتریکی زهاب گلدان­ها به تدریج افزایش یافت. همچنین با افزایش غلظت یون­های سدیم و کلراید, تنها غلظت کلراید در بافت برگ­ها به طور معنی­داری افزایش یافت. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد, با بهینه سازی فرمول محلول غذایی, گل رز رقم دولسویتا تغییر در هدایت الکتریکی محلول غذایی در بازه 6/1 تا 2/2 دسی­زیمنس بر متر (ناشی از افزایش سدیم کلراید) را بدون کاهش در عملکرد و یا کیفیت تحمل می کند.

لینک کمکی