دانلود فایل word تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر ویژگی های کمی و کیفی درختان سیب رقم های گلاب کهنز و گرانی اسمیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر ویژگی های کمی و کیفی درختان سیب رقم های گلاب کهنز و گرانی اسمیت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

در این پژوهش تاثیر پنج نوع محلول غذایی با نسبت های متفاوت نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دو رقم سیب (گلاب کهنز و گرانی اسمیت) بررسی شد. محلول شماره 1 یا شاهد که شامل نیترات بود و در دیگر محلول های غذایی نسبت آمونیوم به نیتروژن کل به ترتیب 04/0, 07/0, 10/0, 14/0 میلی اکی والان در لیتر بود. میوه های سیب رقم گلاب کهنز و گرانی اسمیت بر پایه شاخص های رسیدگی به ترتیب در تاریخ های 17 خرداد و 20 شهریور برداشت و برای ارزیابی به آزمایشگاه منتقل شدند. وزن تازه میوه ها, طول, قطر, نسبت طول به قطر میوه ها (شکل میوه ها), سفتی بافت میوه, pH, مواد جامد قابل حل (TSS), اسید قابل عیارسنجی یا تیتراسیون (TA) و نسبت TSS/TA ارزیابی شدند. نتایج بررسی های دیگر نشان داد, با افزایش نیتروژن آمونیومی در محلول های غذایی اختلاف معنی داری در وزن تازه و شکل میوه ها مشاهده نشد. درحالی که سفتی بافت میوه ها, pH عصاره میوه ها و کل مواد جامد قابل حل با افزایش نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل کاهش معنی داری را نشان دادند.

لینک کمکی