دانلود فایل word تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

عامل های مهم مدیریتی پیش از برداشت تاثیر مهمی بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت محصولات دارد. یکی از موارد مهم در این راستا میزان آبیاری محصول است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر میزان آبیاری در مزرعه روی کیفیت و مدت نگهداری قطعه های برش خورده هندوانه رقم کریمسون سوییت انجام شد. تیمار آبیاری در دو سطح 100 درصد (شاهد) و 75درصد آب قابل دسترس و مدت نگهداری در پنج سطح 0, 5, 10, 15 و 20 روز در دمای 5 درجه ­سلسیوس در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد, تیمار کم آبیاری باعث افزایش مواد جامد محلول, فنول کل, کاروتنویید کل و کاهش سفتی بافت شد. در طی بیست روز نگهداری برش­های تازه میوه, مواد جامد محلول, pH, شاخص طعم, سفتی, a*, خلوص رنگ (کروما), میزان لیکوپن و ترکیب های کاروتنوییدی کاهش معنی­داری داشتند, اما در همه این صفات به جز خلوص رنگ تفاوت معنی­داری بین روز صفر و پنج دیده نشد؛ درحالی که اسید قابل عیارسنجی (تیتراسیون), کاهش وزن, L*, زاویه هیو و فنول کل به طور معنی­داری افزایش یافتند. هرچند نمونه­های تنش دیده در روزهای صفر و پنج نگهداری مواد جامد محلول بیشتری داشتند, اما از لحاظ آماری تفاوت معنی­داری بین نمونه­های شاهد و تیمار کم آبیاری در روزهای صفر و پنج نگهداری مشاهده نشد. بنا بر این نتایج تنش کم آبیاری موجب بهبود برخی شاخص های کیفیت محصول و حفظ آن ها در مدت نگهداری شد, بنابراین آبیاری به میزان 75درصد آب قابل دسترس و 5 روز نگهداری برای قطعه های نیمه برش خورده هندوانه با بیشینه حفظ کیفیت توصیه می­شود

لینک کمکی