دانلود فایل word بهبود جذب عناصر غذایی, شاخص های رشد و عملکرد دو توده خیار بومی آذربایجان شرقی از طریق پایه های پیوندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهبود جذب عناصر غذایی, شاخص های رشد و عملکرد دو توده خیار بومی آذربایجان شرقی از طریق پایه های پیوندی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

به منظور بررسی تاثیر پیوند خیار روی پایه­های­ تجاری­ کدو آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل هشت تیمار با سه تکرار به صورت مزرعه­ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1394 انجام شد. دو توده خیار بومی آذربایجان شرقی ( به ترتیب باسمنج و گونی) و یک رقم تجاری (ماهان) روی دو پایه تجاری کدو (به ترتیب شینتوزا و روت­پاور) پیوند شدند. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب­های پیوندی باسمنج/ شینتوزا, باسمنج/ روت­پاور, گونی/ شینتوزا, گونی/ روت­پاور و ماهان/ روت­پاور و خیارهای بدون پیوندی باسمنج, گونی و ماهان بودند. گیاهان با استفاده از روش نیمانیم تک لپه ای پیوند شدند. نتایج نشان داد, پایه­ها تاثیر معنی­دار مثبتی روی شاخص های رویشی شامل سطح برگ, شاخص سبزینه (­کلروفیل), طول ساقه, وزن خشک اندام های هوایی, شمار میوه و عملکرد میوه در تک بوته داشتند. بیشترین غلظت نیتروژن برگ در ترکیب پیوندی ماهان/ روت­پاور  و کمترین آن در خیار باسمنج مشاهده شد. بیشترین غلظت پتاسیم و فسفر اندام های هوایی در ترکیب پیوندی ماهان/ روت­پاور و کمترین غلظت پتاسیم و فسفر اندام های هوایی در خیار باسمنج مشاهده شد. بیشترین غلظت نیترات برگ در خیار باسمنج و کمترین در ترکیب پیوندی ماهان/ روت­پاور دیده شد. بیشترین غلظت ساکارز برگ  و قند کل برگ در ترکیب پیوندی ماهان/ روت­پاور مشاهده شد. در ترکیب­های پیوندی تاثیر پایه­ها روی غلظت نیتروژن, فسفر و پتاسیم اندام های هوایی و شاخص­های عملکرد در بیشتر صفات همسان بود. پایه­های شینتوزا و روت­پاور به دلیل افزایش غلظت نیتروژن, فسفر و پتاسیم اندام های هوایی موجب بهبود عملکرد و شاخص­های رشد شدند.

لینک کمکی