دانلود فایل word ارزیابی تاثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی تاثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

خرما از جمله محصولات مهم باغی و راهبردی به ویژه صادراتی ایران است. حفظ کیفیت میوه و کاهش میزان آلودگی میکروبی و مدیریت و مهار (کنترل) آفات انباری از هدف های مهم انبارمانی خرماست. بدین منظور برای بررسی تاثیر پرتوگاما در ضدعفونی میوه خرما, پژوهشی بر یک رقم میوه نیمه خشک خرما پیارم و دو رقم میوه خشک دیری و زاهدی به مدت 4 ماه در دمای °C2±25 انجام شد. میوه ها پس از برداشت, توسط اشعه گاما (kG 5,0,1,3) پرتودهی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد, در هر سه رقم, میوه های تیمار شده نسبت به شاهد درصد کاهش وزن کمتر و فلاونوئید بالاتری نشان دادند. پرتودهی با افزایش دز به طور قابل توجهی موجب بهبود کیفیت حسی در هر سه رقم شد. در هر سه رقم پرتودهی به طور معنی داری درصد آفت را مهار کرد. پرتودهی تاثیر قابل توجهی در مهار آلودگی قارچی خرمای رقم پیارم نداشت درحالی که در دو رقم دیگر با افزایش دز پرتودهی, کاهش قابل توجهی در کاهش آلودگی قارچی مشاهده شد. در رقم دیری هیچ گونه آلودگی باکتریایی مشاهده نشد. در دو رقم دیگر نیز با افزایش شدت پرتودهی, آلودگی باکتریایی به طور قابل توجهی کاهش یافت. به طورکلی, موثرترین دز پرتودهی در این پژوهش kG 5 مشاهده شد. نتایج نشان می دهد, پرتودهی گاما بسته به رقم نقش موثری در جلوگیری از آلودگی میکروبی و حفظ ویژگی های کیفی میوه دارد و می تواند برای افزایش کیفیت بهداشتی میوه ها و به عنوان یک روش ضدعفونی کننده در آینده در نظر گرفته شود.

لینک کمکی