دانلود فایل word تجزیه ارتباط صفات ریخت شناختی با نشانگرهای ISSR در گوجه فرنگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تجزیه ارتباط صفات ریخت شناختی با نشانگرهای ISSR در گوجه فرنگی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

گوجه فرنگی از لحاظ اقتصادی یکی از مهم ترین محصولات سبزی و صیفی در بیشتر نقاط جهان است. بهبود عملکرد و دیگر صفات اساسی گوجه­فرنگی مورد توجه بسیاری از اصلاح­گران قرار گرفته است. مکان­یابی ژن­های کنترل کننده صفات در تسریع روند اصلاح گیاهان بسیار سودمند است. در این پژوهش به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با برخی صفات کمی و کیفی گوجه­فرنگی, در 93 رقم محلی و سه رقم تجاری از دو استان آذربایجان­غربی و اغدر-­ ترکیه از نشانگرهای ISSR استفاده شد. تجزیه ارتباط به روش مدل خطی مخلوط (MLM) نشان داد, 74 نشانگر ISSR با 12 صفت کیفی مورد بررسی ارتباط معنی­داری (05/0p<) دارد. یکنواختی اندازه میوه با چهار نشانگر کمترین و شدت تورفتگی در انتهای دم میوه با 10 نشانگر بیشترین شمار نشانگر مرتبط را داشتند. در کل 93 نشانگر با 20 صفت کمی مورد بررسی در سطح احتمال 02/0 پیوستگی داشتند. در بین صفات کمی, عرض برگ لپه­ای با یک نشانگر کمترین و صفات طول و pH میوه هرکدام با 9 نشانگر بیشترین شمار نشانگرهای مرتبط را داشتند. برخی از نشانگرهای پیوسته با صفات کمی در هر دو سال ارتباط معنی­داری با این صفات نشان دادند. شماری از نشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط معنی­دار داشتند که در صورت تایید, می­توان از آن ها در برنامه­های اصلاحی گوجه­فرنگی برای گزینش همزمان چندین صفت استفاده کرد.

لینک کمکی