دانلود فایل word بررسی تاثیر تغذیه برگی سیلیسیم بر شاخص های رشدی, فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر تغذیه برگی سیلیسیم بر شاخص های رشدی, فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

سیلسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین است که وجود یا کاربرد آن تاثیر زیانبار فلزهای سنگین را بهبود می بخشد. به منظور بررسی تاثیر سیلسیم در افزایش تحمل به آلودگی کادمیوم در نعناع, آزمایشی در سال 94-1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی, دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف کادمیوم (0, 50, 100, 250 میلی­گرم در کیلوگرم) و محلول­پاشی متا سیلیکات سدیم در سطوح 0 و 1 میلی­مولار بود. شمار گلدان­ها در این آزمایش 32 عدد بود که در هر گلدان یک بوته قرار داشت. صفاتی مانند ارتفاع بوته, وزن تر اندام های هوایی, وزن خشک اندام های هوایی, وزن خشک ساقه, شمار برگ, سطح برگ, وزن خشک ریشه, محتوای نسبی آب, رنگیزه­های نورساختی (فتوسنتزی), فعالیت آنزیم پراکسیداز, پلی­فنل اکسیداز, میزان پرولین, میزان کربوهیدرات­ها, اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد, که اثر متقابل تنش کادمیوم و کاربرد سیلسیم بر صفات ارتفاع بوته, سطح برگ, وزن خشک ساقه و اندام های هوایی و وزن تر ریشه, میزان پرولین, فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی­فنل اکسیداز, میزان سبزینه (کلروفیل)­های a و b  معنی­دار بوده است. بیشترین میزان کربوهیدرات­ها, فعالیت آنزیم پراکسیداز, آنزیم پلی­فنل اکسیداز, میزان سبزینه­های a و b, ارتفاع بوته­ها, وزن خشک ساقه و اندام های ­هوایی و سطح برگ­ها در تیمار 1 میلی­مولار سیلسیم و بدون کاربرد کادمیوم به دست آمد. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد, محلول­پاشی گیاه نعناع با سیلسیم در افزایش محتوای سبزینه­های a و b و وزن خشک اندام های هوایی, وزن خشک ساقه نعناع در شرایط تنش کادمیوم موثر بود.

لینک کمکی