دانلود فایل word افزایش جذب عنصرهای غذایی و رنگدانه های نورساختی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) با محلول پاشی سیلیسیم در محیط آبکشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word افزایش جذب عنصرهای غذایی و رنگدانه های نورساختی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) با محلول پاشی سیلیسیم در محیط آبکشت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

سیلیسیم به عنوان یک عنصر سودمند تاثیر چندی بر رشد, عملکرد, بهبود تحمل به تنش­های محیطی و بهبود تعادل عنصرهای غذایی در گیاهان دارد. به همین منظور در تابستان سال 1393 آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار سطح محلول­پاشی سیلیسیم شامل 0, 40, 80 و 120 میلی­گرم بر لیتر و سه تکرار (هر تکرار شامل پنج گلدان 7/0 لیتری) به مدت دو ماه روی گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri W. Bull.در شرایط گلخانه اجرا شد. در پایان آزمایش, میزان نیتروژن, فسفر, پتاسیم, کلسیم, منیزیم, سیلیسیم برگ, آنتوسیانین­ها, سبزینه (کلروفیل)­هایa, bو کل اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد, بیشترین نیتروژن بافت (8/2%), فسفر (41/0%) و پتاسیم (68/2%) مربوط به تیمار سیلیسیم 40 میلی­گرم بر لیتر بود. همچنین, بیشترین میزان کلسیم (75/3%) و منیزیم (81/1%) مربوط به تیمار سیلیسیم 80 میلی­گرم بر لیتر و بیشترین میزان سیلیسیم برگ (6/15 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن تر) در تیمار سیلیسیم 120 میلی­گرم بر لیتر مشاهده شد. بیشترین میزان سبزینه­ها (76/20 میلی­گرم بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین­های گلبرگ­ها (1/32 میلی­گرم بر گرم وزن تر) در تیمار 120 میلی­گرم بر لیتر سیلیسیم به دست آمد. به طورکلی, کاربرد سیلیسیم 120 میلی­گرم بر لیتر باعث بهبود گل حنای گینه نو شده و به عنوان عنصری سودمند در پرورش این گیاه توصیه می­شود.

لینک کمکی